1976. aastal otsustasid Põltsamaa linna ja ümbruskonna üheksa ettevõtet ja majandit ehitada koopereeritud vahenditega 280-kohalise lasteaia. Ehitajateks olid Pajusi, Lillevere ja Lustivere kolhoos, Adavere ja Sakala sovhoos ning EPT Põltsamaa osakond, Jõgeva KEK, ETKVL Põltsamaa Põllumajanduskombinaat, H.Pöögelmanni nimeline Kutsekeskkool. Ehitust alustati 1979. aasta mais ja maja avati 09.detsembril 1983 majanditevahelise lastepäevakoduna.

10.jaanuaril 1984 kinnitati asutuse nimeks Põltsamaa Majanditevaheline Lastepäevakodu Tõruke ning sama aasta sügiseks töötas maja 11-rühmalise lastepäevakoduna, kus oli kuus ööpäevast ja viis päevast rühma kokku 219 lapse ja 72 töötajaga.

1986. aasta septembrist alustasid seoses 6-aastaste laste kooli minekuga Tõrukeses tööd esimesed klassid Põltsamaa Keskkooli osana. Järk-järgult kahanes vajadus ööpäevaste rühmade järele ning laste arv lasteaias vähenes. 1991. aasta sügisest hakkasid 6-aastaste laste õpetamisega taas tegelema lasteaia töötajad. Prioriteediks sai kooliks ettevalmistamine ja esiõpetuse andmine, pedagoogide enesetäiendamine esiõpetuse osas. Tingituna majandite lagunemisest ja tööpuuduse pidevast suurenemisest hakkas vähenema lasteaias käivate laste arv. 1993. aasta suvel algas taasriigistamine ning Tõrukese osanike õigusjärglased andsid lasteasutuse üle kolmele omavalitsusüksusele: Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Pajusi vald. Sama aasta 1.septembrist reorganiseeriti lastepäevakodu lasteaed-algkooliks, mille põhiülesanneteks said perekonna toetamine alushariduse kujundamisel ja I kooliastme hariduse andmine. Samal aastal töötati välja ka esimene arengu- ja õppekava. Alates 13.oktoobrist 1997 kuulub Tõruke Põltsamaa linna omandisse.

Algkool töötas Tõrukese koosseisus 12 aastat. Põltsamaa Linnavolikogu otsusega korraldati Põltsamaa linnas pärast õppeaasta 2004/2005 lõppu ümber Tõruke ja Põltsamaa Ühisgümnaasium. Selle tulemusena on Tõruke 1.septembrist 2005 koolieelne lasteasutus.

Algkooli aega Tõrukeses jäävad meenutama kooli noored ja otsiva vaimuga õpetajad, kes olid samm ees ümberkaudsetest koolidest. Esimesel õppeaastal seati sisse raamatukogu ja looduse tuba, õpetajad alustasid õpinguid parandusõpppe valdkonnas ning võimlemises ja tantsuõpetuses. Kooli õppekavas olid seltskonnatants ja ujumise algõpetus, töötasid kindla päevakava ja läbimõeldud sisuga pikapäevarühmad. Huvitegevusega olid koolis haaratud kõik õpilased. Huviringidest töötasid rahvatants (võeti osa kõikidest sel ajal toimunud vabariiklikest laulu- ja tantsupidudest), näitering, kunsti- ja käsitööring, võimlemine, jalgpall, liikumisrühmad, kabe- ja malering. Suvel toimusid töö- ja puhkelaagrid ning kümme aastat järjest spordi-
ja looduslaagrid Võrtsjärve ääres,

Tõrukese kooli algus jäi ajajärku, kus esimesel klassil ei olnud isegi aabitsat, rääkimata muudest õppevahenditest. Aabits, mida kasutati, oli mõeldud 6-aastaste esimestele klassidele, kuid järk-järgult oli hakatud uuesti üle minema seitsme-aastaste kooli minekule. Õpetajad võtsid õppekava koostamisel aluseks ja kasutasid “Miksikese” õppematerjale. 1995/1996 õppeaastal katsetasid Tõrukese õpetajad ning tegid parandusi ja ettepanekuid uuele aabitsale (kirjastus “Avita”). Tunnis õpitu toetuseks toimusid igal aastal ainetevahelised projektid – näitused, ainenädalad, õppekäigud, matkad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, teatrietenduste külastamine, ekskursioonid. Õppeaasta lõppes aruandekontserdiga Tõrukese õuel. Kolmel aastal 1998 – 2000 võisteldi edukalt vabariiklikel Audentese spordivõistlustel ning algklasside näitemängufestivalil 2004. aastal omistati kooli näiteringile laureaadi tiitel. 2001. aasta riiklik järelevalve hindas kooli tööd kõrgelt. Kooli viimasel kevadel koostasid õpetajad õpilaste töödest kogumiku pealkirjaga “Killukesi väikeset koolist”.

Lasteaias on esimestest aastatest peale pööratud suurt tähelepanu laste kehalisele aktiivsusele ja koduloolisele õppele. Lastepäevakoduna oli Tõruke enam kui kümme aastat Jõgeva rajooni kehalise kasvatuse baas ning pälvis oma tegevusega laste kasvatamisel ja õpetamisel nii vabariigilise kui ka liidulise tunnustuse. 1994. aastast töötatakse rühmades üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt ning järgmisest aastast algas õpetajate koolitamine programmis “Hea Algus” 1998. aastal toimus seoses asutuse sünnipäevaga konverents “Kust ja kuidas algab haridus” ning anti välja kogumik “Õpetajalt õpetajale”, mille sisuks töökogemuslikud ettekanded Tõrukese õpetajatelt.

1999/2000 õppeaastal algas tihe töö õppekavade täiustamisel, tööplaanide ja aruandluse korra väljatöötamisel. Rühmad läksid täielikult üle koduloolisele üldõppele ning töötati välja näidis- nädalakavad. Samal aastal seati sisse arengumapid lastele ning järgmisest aastast hakati tegema laste arengu analüüsi. Tihe koostöö lastevanematega sai alguse koos õpetajate koolitusega “Hea Alguse” kursustel.

2004. aastal liitus Tõruke Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga. Erivajadustega laste arvu suurenemisega avati 2005. aastal arendusrühm ning 2006. aastal tasandusrühm. Jätkub pidev töö lastele võimalikult parimate arengutingimuste loomisega, kus erilist tähelepanu pööratakse rohelisele mõtteviisile, liikumisele ja tervetele eluviisidele.

2019. aastal liitus lasteaed Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga.