2020/2021. õppeaasta põhieesmärgid:

  • Hariduslike robootiliste ja muude IT- vahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel
  • Õuesõppe ja õuetegevuste regulaarne planeerimine ja läbiviimine
  • Meid ümbritseva looduskeskkonna tundmine, hoidmine ja väärtustamine läbi aktiivse ja regulaarse õuesõppe
  • Lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisse ja läbiviimisse koostöö parendamiseks