Tugispetsialisti (logopeed-eripedagoogi) töö

Logopeedilise töö eesmärk on laste kõne uurimine ja vastavalt vajadusele logopeedilise abi osutamine.

Logopeedi tööülesanded haridusasutuses:

 1. kommunikatsioonipuudega ning hääle ja kõne sujuvuse puudega laste väljaselgitamine, sobiva suhtluskeskkonna soovitamine;
 2. neelamishäirete märkamine, lapsevanemate nõustamine abi saamiseks;
 3. laste kommunikatsioonivõime arendamine, taastamine või kompenseerimine;
 4. tööks sobilike meetodite ja vormide valimine, logopeedilise abi sageduse määramine lähtudes lapse kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest, vajadusest ja keskkonnast;
 5. õpetajate nõustamine sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel lähtudes lapse erivajadusest;
 6. lapsevanemate ja teiste lähedaste nõustamine lapse kõne arengu ja kommunikatsiooniga seotud küsimustes;
 7. last ümbritsevas koostöövõrgustikus osalemine, vajadusel teiste erialaspetsialistide poole suunamine;
 8. laste kommunikatsioonioskuste arengu jälgimine, analüüsimine ja töötulemuste dokumenteerimine vastavalt seadusandlusele ja haridusasutuse töökorrale.

 

Eripedagoogilise töö eesmärk on eakaaslastest eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoog teeb koostööd lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid.

 

Eripedagoogi tööülesanded:

 • lapse üldoskuste arengu hindamine ja toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes;
 • erivajadustega lastele sobivate lahenduste otsimine (sh hindamis- ja õppevahendite loomine, samm-sammult õpetamine);
 • rühmaõpetajate nõustamine ja juhendamine erivajadustega lastele sobivate töövõtete, vahendite jmt valikul;
 • koos lapsevanemaga lahenduste otsimine, lapse erivajaduse teadvustamine koos lapsevanemaga.

 

Logopeed-eripedagoogi töökorraldus Põltsamaa Lasteaias Tõruke

Lasteasutus võimaldab lastele logopeedilist ja eripedagoogilist abi.

Logopeed-eripedagoog hindab 2–7 aastaste laste kõne arengu taset ja selgitab välja kõnepuuded koostöös rühma õpetajatega iga õppeaasta alguses või lapse saabumisel lasteaeda.

Logopeedilist ja eripedagoogilist abi saavad lapsed individuaalselt kõneravitunnis vastavalt vajadusele 1–3 korda nädalas 20 minutit korraga.

Logopeed-eripedagoog aitab rühmaõpetajal koostada erivajadusega lapsele individuaalset arenduskava tema arengu toetamiseks.

Logopeed-eripedagoog nõustab lapsevanemaid lapse kõne ja tunnetustegevuse arengu osas.

 

Logopeed Katrin Averjanovi vastuvõtuaeg on teisipäev kell 13.00 – 15.00

 

 

Allikad:

Eesti Logopeedide Ühingu koduleht

Eesti Eripedagoogide Liidu koduleht

Põltsamaa Lasteaed Tõruke õppekava

Põltsamaa Lasteaed Tõruke põhimäärus