Põltsamaa Lasteaed Tõruke kuulub Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikku. 

Võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. 

Tervist edendava töökoha põhimõtted:

 • asutusel/institutsioonil on kirjalik tervisedenduspoliitika, mis toimib arengukava osana; töötajad on sellest teadlikud ja on kaasatud arengustrateegiate väljatöötamisse;
 • töötajate ametikirjeldused sisaldavad tervist edendavaid tegevusi;
 • asutuses on olemas töötajate koolitusprogramm tervisedenduse ja eneseabioskuste omandamiseks;
 • asutuses soodustatakse personali professionaalset arengut;
 • asutusel on võimalused tervistedendava tegevuse läbiviimiseks ja tervisedenduslik info on kõigile töötajatele kättesaadav;
 • hinnatakse järjekindlalt tööga seotud terviseriske ja viiakse need miinimumini;
 • tagatakse töötervishoiu ja tööohutuseabinõude optimaalne rakendamine, töötajad on asjakohaselt juhendatud ning vastavad juhendmaterjalid on töötajatele kättesaadavad;
 • teostatakse personali rahuloluuuringuid ja nende tulemused integreeritakse kvaliteedijuhtimise süsteemi;
 • arendatakse peresõbralikku poliitikat.

 

Tervist edendava töökoha peamised tegevussuunad:

 • füüsilise, vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine
 • töötaja tervise edendamine
 • organisatsiooni kui terviku arendamine
 • paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine
 • sotsiaalse vastutuse jagamine

Lasteaia Tõruke esindajad TET võrgustikus:

Piret Põldre – tervishoiutöötaja, töökeskkonna spetsialist

Marge Teras – eripedagoog-logopeed, töötajate esindaja

Helje Tamme – direktor