Põltsamaa Lasteaed Tõruke

“Tõrust mullas tõuseb tamm –
puu, mis kõigist tugevam.
Nii väeti on ta alguses
kui pajuvits või habras haab,
kuid soojuses ja valguses
tast võimas vägilane saab.
See elus tõru, mis sul peos,
on looduses ju imeteos…”
/Viktor Masing/

Lasteaia missioon 

Lasteaed loob koostöös perede ja omavalitsusega laste arenguks vajalikud tingimused ja kasvukeskkonna, kus laps vastavalt oma eale ja arengulistele erivajadustele:

  • tunneb end turvaliselt ja saavutab eduelamuse; 
  • tunneb loomulikku huvi mängu, teadmiste hankimise, ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste vastu; 
  • austab inimest enda kõrval, esivanemaid ja rahvuskultuuri; 
  • hoiab enda ja teiste tervist ning maailma meie ümber; 
  • tuleb edaspidi toime koolis ja igapäevaelus, on aktiivne, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeline. 

 Lasteaia põhiväärtused 

  • turvalisus ja tervis, 
  • professionaalsus, kogemused ja  innovaatilisus, 
  • koostöö ja avatus, kaasamine igal tasandil, 
  • lapsest ja tema arengust lähtuv üldõpetusel põhinev mänguline õpetamisviis, 
  • roheline mõtteviis, looduslähedus ja -hoid. 

Põltsamaa Lasteaed Tõruke on erinevate nimetuste all töötanud alates 1983. aastast.
Lasteaias töötab 11 rühma 167 lapsega: kolm sõimerühma, üks liitrühm, kuus vanuserühma, üks tasandusrühm, neist rühmadest neli on sobitusrühmad. Majas töötab 44,5-l ametikohal 50 inimest. Igal rühmal on kasutada kaks mängutuba, loodusetuba, tervise- ja liikumistuba, 2 muusikatuba, LEGO mängunurk, robootikatuba ja saal. Lasteaia saalis toimuvad nii muusikategevused, liikumistegevused kui ka rahvatants.

Õppekavas on suusatamine, ujumine ja kabemängu õpetamine. 2013 aasta kevadel osales lasteaed Tiigrihüppe Sihtasutuse LEGO WeDo pilootprogrammi konkursil ning valiti selles osalema. Sügisest 2013 on võimalus koolieelikutel osaleda robootikaringis.

Õppe-kasvatustöö toimub koduloolisel üldõppel, järgides Hea Alguse metoodika põhimõtteid. Lastele antakse võimalus valida rühmas kujundatud tegevuskeskustes omale tegevuskoht, liitudes juba tegevuses olevate lastega või tegutsedes iseseisvalt. Täiskasvanu osaleb õppeprotsessis juhendaja ja suunajana. Õppekasvatustöö temaatika järgib aastaaegade vaheldumist, rahvuslikke tähtpäevi ja päevakorda kerkinud olulisi ja lastele huvipakkuvaid teemasid. Tähtsal kohal on looduslähedus, mäng, liikumine ja lasteraamat. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikku.

Tõrukesel on suur õueala, mis on kolmest küljest piiratud parkmetsaga. Parkmetsa on rajatud metsa -ja õpperada, mida on võimalik kasutada igal aastaajal kõikidel rühmadel. Lisaks on kokku kogutud metoodiline materjal, mida on võimalik rajal kasutada, õpetajatele on vahendite (luubid, kompassid, kirjutus -ja joonistustarbed jms.) kaasas kandmiseks ka seljakotid. Talvel on rajale korda seatud ka suusarada. Lasteaia läheduses on tiik, mida saab oma õppe -ja jalutuskäikudel vaadelda, uurida. Talvel on seal hea uisutada, küngastest mõnus kelgusõitu hajutada. Õuealal on võimalik sügisel ja kevadel sõita jalgrattaga (selleks on igal rühmal oma rattapäev – küsi rühmast!). Lisaks on igal rühmal oma mänguväljak liivakasti ja muude atraktsioonidega, kus on turvaline mängida.

Igapäevaselt on avatud ka valverühm. Hommikul 7.00 – 7.30 Õunakese rühm (11. rühm) ja õhtul 18.00 -19.00 vastava kuu valverühma ruumides või õues. Igal kuul erinev rühm valverühmana tööl.

Tõruke on lasteaed laste jaoks – siin on kõigil hea olla.